A A A

Kategorie

Archiwalne

AKCJA ZIMA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, podobnie, jak w latach ubiegłych, podejmuje działania mające na celu monitorowanie sytuacji osób zagrożonych w związku z nadchodzącym okresem zimowym i obniżającymi się temperaturami. W szczególności działania te ukierunkowane są na objęcie wsparciem osób bezdomnych nie korzystających ze wsparcia tutejszego Ośrodka oraz przebywających w miejscach, w których osoby te narażone są na wychłodzenie organizmu pod wpływem niskich temperatur.

Wsparcie osób bezdomnych

Sprawami osób bezdomnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zajmują się pracownicy Zespołu ds. Bezdomności.

Schronienie

Osoby bezdomne mają możliwość korzystania ze schronienia w Noclegowni oraz Domu dla Bezdomnych prowadzonych przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz gorącego posiłku. Noclegownia przy ul. Łącznej 31 zapewnia łącznie 70 miejsc noclegowych w tym 12 miejsc dla kobiet, natomiast Dom Dla Bezdomnych posiada łącznie 50 miejsc w tym 3 miejsca dla kobiet.
Zaznaczyć tu jednak należy, iż w okresie niskich temperatur żadnej z potrzebujących osób, które zgłoszą się o pomoc nie zostanie odmówiona możliwość skorzystania ze schronienia. W przypadku wyczerpania się wolnych miejsc, kierownicy ośrodków wsparcia, jak co roku, uruchamiać będą dodatkowe miejsca noclegowe.

Gorący posiłek

Równocześnie osobom bezdomnym w trybie nagłym przyznawana jest pomoc w formie gorącego posiłku. W celu uzyskania świadczenia należy zgłosić się do pracownika socjalnego.

Łaźnia, Świetlica

Na terenie Dąbrowy Górniczej funkcjonuje również utworzona w ramach projektu „Bliżej domu – model wychodzenia z bezdomności” łaźnia, z której mogą korzystać osoby, które nie mogą zapewnić sobie kąpieli oraz prania odzieży we własnym zakresie. Z łaźni korzystają najczęściej osoby bezdomne będące poza systemem pomocy społecznej oraz osoby, które nie mają dostępu do bieżącej wody we własnych mieszkaniach. Dodatkowo dla osób, które nie chcą przebywać w placówkach noclegowych, istnieje możliwość pobytu w godzinach popołudniowych w świetlicy, która mieści się w Noclegowni przy ul. Łącznej 31. Szczególnie w okresach niskich temperatur daje to osobom bezdomnym możliwość ogrzania się oraz spędzenia konstruktywnie czasu wolnego np. poszukiwania ofert pracy na portalach internetowych.
Streetworkerzy

Z osobami bezdomnymi przebywającymi na ulicach i w pomieszczeniach niemieszkalnych na terenie naszego miasta nawiązują kontakt streetworkerzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwiedzają miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne tj. ulice, dworce kolejowe, parki, tereny ogródków działkowych, pustostany, kanały ciepłownicze. Z uwagi na zagrożenie zamarznięciami w okresie zimowym streetworkerzy monitorują te miejsca wspólnie ze Strażą Miejską podejmując działania interwencyjne, niejednokrotnie zapobiegając się w ten sposób tragedii. Streetworkerzy pod specjalnym numerem telefonu przyjmują również zgłoszenia od osób, które mają informacje na temat pobytu osób, które mogą być zagrożone z powodu niskich temperatur i potrzebują pomocy. Informacje na temat osób przebywających na ulicach i w pomieszczeniach niemieszkalnych wymieniane są na bieżąco pomiędzy streetworkerami, a służbami mundurowymi.
Streetworkerzy MOPS tel. 608 – 452 – 463

Streetworkerzy kierują osoby bezdomne do pracowników socjalnych mających swoją siedzibę przy ul. Łącznej 31. Równocześnie streetworkerzy pomagają osobom bezdomnym w zdobyciu niezbędnych dokumentów i uprawnień zanim zgłoszą się do pracowników socjalnych. Dzięki temu osoba zgłaszająca się do pracownika socjalnego ma już ze sobą przynajmniej część dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, w tym samym dniu trafia również do placówki udzielającej schronienia. Pracownik socjalny przeprowadza z osobą bezdomną wywiad środowiskowy, osoba bezdomna ma możliwość skorzystania zarówno z pomocy finansowej, jak również wsparcia specjalistów np. psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego.

Warte podkreślenia jest, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej systematycznie odbywają się spotkania Lokalnego Forum na rzecz osób bezdomnych, w których uczestniczą przedstawiciele wielu podmiotów z terenu gminy, z którymi tutejszy Ośrodek współpracuje, między innymi ze Strażą Miejską, Policją, Szpitalem. Na spotkaniach wypracowano procedurę udzielania pomocy osobom bezdomnym oraz na bieżąco omawia się problemy w zakresie pomocy udzielanej osobom bezdomnym.

 

Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej

Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej dąbrowskiego MOPS również przygotowują się do nadchodzącej zimy. W tym trudnym okresie starają się przychodzić z pomocą szczególnie osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, rodzinom o najniższych dochodach czy osobom niezaradnym życiowo. Wzmacniają swoje działania w celu dotarcia również do osób zagrożonych utratą zdrowia lub życia z powodu niskich temperatur.
Już od września wdrażana jest pomoc o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Osoby o najniższych dochodach mają przyznawane zasiłki celowe na opał oraz dofinansowania do zakupu leków. Z form niepieniężnych w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2006 – 2013” przyznaje się pomoc w formie wyżywienia, w tym gorącego posiłku dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych realizowaną w stołówkach szkolnych, gorącego posiłku realizowanego w wyznaczonej jadłodajni dla osób, które własnym staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić.
Dla osób, które z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.
Pracownicy socjalni DPŚ wizytują środowiska osób samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, rodzin posiadających na utrzymaniu dzieci a także niezaradnych życiowo, w celu rozpoznania ich sytuacji życiowej i potrzeb związanych ze zbliżającą się zimą.
Wzorem lat ubiegłych w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych będą organizowane wspólne patrole pracowników socjalnych i Straży Miejskiej monitorujące środowiska osób i rodzin szczególnie narażonych na niskie temperatury.
Wszelkie działania pracowników socjalnych DPŚ związane ze zbliżającym się okresem zimowym realizowane są w sposób priorytetowy. Pracownicy natychmiast reagują na zgłoszenia instytucji i osób prywatnych o osobach zagrożonych.

 

Wynagrodzenie streetworkerów oraz sześciu pracowników socjalnych, w tym jednego ds osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Ośrodku jest współfinansowane w ramach projektu „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pozostałe wiadomości

 • Pomoc żywnościowa
  2017-02-08
  W Dąbrowie Górniczej skierowanie do odbioru żywności wydaje pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwy wg miejsca zamieszkania osoby lub rodziny  (Rejony socjalne – odnośnik do inf. na stronie www.mops.com.pl). Żywność jest wydawana przez......
  czytaj cały wpis: Pomoc żywnościowa
 • obraz dla wpisu: Senior w internecie
  Senior w internecie
  2017-01-24
  W dniu 07.02.2017r Klub wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizuje w godzinach 10:30-11:30 zajęcia pt. „ Senior w internecie”. Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się obsługiwać internet. Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy......
  czytaj cały wpis: Senior w internecie