A A A

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Data publikacji strony internetowej: 2016.04.13 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.03.27 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2020.03.27 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Nowicka, adres poczty elektronicznej bnowicka@mops.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 571 332 330. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Aleja Józefa Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Dojazd do siedziby Ośrodka

W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego Ośrodka znajduje się przystanek  Gołonóg–Damel, Linie autobusowe : 18, 116, 140, 603, 605, 606, 635, 637, 801, 807, 808, 811, 831 (stan na 19.03.2020r.).

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony głównej ulicy – Alei Piłsudskiego. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka. Do wejścia budynku prowadzą schody z 2 stopniami oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.

W prawym skrzydle znajduje się winda ogólnodostępna, umożliwiająca dostęp na każdą nadziemną kondygnację budynku. Przyciski windy oznakowane są dodatkowo znakami alfabetu Braille’a, a na wyświetlaczu zobrazowana jest cyfra wskazująca kondygnację, odpowiednio: „0” – parter, „1” – I piętro, „2” – II piętro, „3” – III piętro, „4” – IV piętro. W windzie zamontowane jest urządzenie (interkom) pozwalające przywołać pomoc w sytuacji awarii.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Krawędzie schodów oraz drzwi szklane oznakowane są kontrastową taśmą.

Dostępność parkingu

Wokół budynku znajduje się parking samochodowy w tym od strony wejścia głównego parking przeznaczony dla pracowników oraz 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z tyłu budynku znajduje się parking ogólnodostępny z wydzielonymi miejscami dla klientów. Dodatkowo w ramach możliwości parkingowych wpuszczane są osoby mające trudności w poruszaniu się, kobiety w ciąży oraz osoby z małymi dziećmi.

Dostępność toalety

Na parterze znajdują się 2 toalety dla klientów w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych w skrzydle po stronie windy.

Utrudnienia:

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku poza oznaczeniami przycisków windy, nie ma oznaczeń alfabetu Braille’a.

W windzie brak komunikatów głosowych informujących o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Brak tłumacza języka migowego