A A A

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – wzory wniosków

UWAGA ! PONIŻSZE DRUKI NALEŻY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE !
(PIERWSZA I DRUGA STRONA NA JEDNEJ KARCIE A-4)

Wnioskodawca wraz z drukami wniosku i zaświadczenia lekarskiego winien złożyć oryginały lub potwierdzone przez świadczeniodawców usług medycznych (lekarzy lub pracowników przychodni czy szpitali) za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenie zasadnicze (karty wypisowe, wyniki istotnych badań), natomiast w przypadku powtórnego składania wniosku dodatkowo przedłożyć kserokopię dotychczasowego orzeczenia lub oryginał do wglądu.

 

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dla osoby składającej wniosek po raz pierwszy

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o ponownie ustalonym stopniu niepełnosprawności – dla osoby posiadającej orzeczenie Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydane na czas określony. (W celu utrzymania ciągłości orzeczenia osoby zainteresowane winny składać w/w wniosek przed upływem jego ważności – nie wcześniej niż 30 dni)

Wniosek w sprawie ponownego wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uwzględniającego zmianę stanu zdrowia – dla osoby posiadającej prawomocne orzeczenie Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, której stan zdrowia uległ pogorszeniu

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – w całości wypełnia lekarz prowadzący

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – dla osób do 16-tego roku życia

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (do 16 – tego roku życia) – w całości wypełnia lekarz prowadzący

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć kserokopię orzeczenia oraz jedno aktualne, niezniszczone (nieużywane) zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (jak do dowodu osobistego) . Dotyczy to również dzieci do 16 roku życia.

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej ( więcej informacji o sposobie uzyskania karty parkingowej https://arch.mops.com.pl/formy-pomocy/niepelnosprawnosc/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci).

WNIOSEK NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE WRAZ Z ORYGINAŁEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA DO WGLĄDU, 1 ZDJĘCIEM ORAZ POTWIERDZENIEM WPŁATY.

Inne dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:

a) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób powyżej 16-tego roku życia)

b) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dla dzieci do 16-tego roku życia)

c) Oświadczenie o miejscu pobytu stałego (dla osób posiadających nowy dowód osobisty bez adresu zamieszkania)

d) Upoważnienie