A A A

PODSUMOWANIE PROJEKTU

INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

REALIZOWANEGO W LATACH 2015 – 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w okresie od października 2015 do grudnia 2017 roku realizował projekt „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programem objętych zostało 140 mieszkańców Dąbrowy Górniczej korzystających z pomocy społecznej. Uczestnicy projektu poprzez udział w szeregu zajęć, spotkań i warsztatów nabyli umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zwiększające zdolność do zatrudnienia i integracji społeczno -zawodowej.

Praca socjalna i animacja lokalna na rzecz uczestników projektu.

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie zostały objęte wsparciem pracowników socjalnych, którzy świadczyli pomoc we wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz pomagali tworz warunki sprzyjające temu celowi. Do zadań animatorów lokalnych należała natomiast realizacja działań, polegających na diagnozowaniu środowiska lokalnego i wykorzystywaniu jego zasobów do działań podejmowanych na rzecz poprawy sytuacji mieszkańców miasta, organizowaniu spotkań z potencjalnymi partnerami, pracy z uczestnikami i uczestniczkami projektu, nawiązywaniu kontaktów z lokalnymi podmiotami, zawieraniu umów partnerskich oraz organizacji i realizacji partnerskich działań na rzecz uczestników projektu. Zatrudnieni w ramach projektu specjaliści zorganizowali szereg spotkań. Zrealizowali dostosowane do potrzeb uczestników treningi np.: trening wyłaniania lidera, trening wyrażania siebie a także wiele inicjatyw lokalnych, wycieczek oraz wyjść do lokalnych ośrodków kultury.

Reintegracja zawodowa i społeczna w ramach Klubu Integracji Społecznej.

Klub Integracji Społecznej (KIS) działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizował na rzecz uczestników projektu szereg działań aktywizujących. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zorganizowane zostały cztery edycje Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Program był realizowany w wymiarze 20 godzin tygodniowo przez okres dwóch miesięcy. W ramach PAI uczestnicy objęci zostali pracami społecznie użytecznymi oraz działaniami w zakresie integracji społecznej (poradnictwo, treningi, warsztaty, wyjścia). Do uczestnictwa w PAI skierowano łącznie 63 osoby.

Ponadto zorganizowano trening pracy, na który skierowano 23 osoby oraz trening autoprezentacji, kreatywności i umiejętności interpersonalnych dla 46 uczestników z II profilem pomocy oraz doradztwo zawodowe dla 105 osób.

Kolejnym działaniem zrealizowanym dla uczestników projektu w ramach KIS były kursy i szkolenia zawodowe. Zorganizowano łącznie 13 szkoleń m. in.: kurs komputerowy ECDL, kurs prawa jazdy kat. B, opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka angielskiego, kurs kroju i szycia, kurs prawa jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, kurs wizażysty – stylisty czy kurs obsługi kas fiskalnych i fakturowania. Łącznie tego rodzaju wsparciem zostało objętych 92 uczestników projektu.

Poradnictwo specjalistyczne.

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu i skierowanym na poprawę funkcjonowania jego uczestników było poradnictwo specjalistyczne. W ramach tej formy wsparcia zorganizowano zajęcia mające na celu poprawę jakości życia uczestników projektu i służące przywróceniu im samodzielności życiowej. Zadanie zostało zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zorganizowano 15 modułów tematycznych poradnictwa. Ze spotkań indywidualnych oraz grupowych z zakresu m. in.: pierwszej pomocy przedmedycznej, prawa rodzinnego, wizażu i stylizacji, savoir-vivre’u, dietetyki, psychoterapii czy profilaktyki onkologicznej skorzystało 102 uczestników projektu.

Świadczenia pieniężne.

Uczestnicy i uczestniczki projektu mogli skorzystać także z pomoc finansowej. W ramach projektu przyznawane i wypłacane były zasiłki celowe stanowiące wkład własny do projektu sfinansowane z budżetu gminy. Były one indywidualnie dostosowane i zróżnicowane pod względem wysokości, przeznaczenia i terminu przyznania. Uczestnikom projektu przyznano łącznie 136 zasiłków celowych.

Rejs po pogorii

S1600015

Spotkanie świąteczne

Spływ kajakami

Krój i szycie_1

Gastronomiczny_5

trening kulinarny

Kurs prawa jazdy

zajęcia z kamerąZajęcia_daga2

Zajęcia_Daga

Spotkanie z partnerami