A A A

Pomoc osobom uzależnionym

Z kim się kontaktować?Konsultant ds. uzależnień
link do: Konsultant ds. uzależnień

Klub Integracji Społecznej oferuje pomoc dla osób:

 • uzależnionych od alkoholu
 • uzależnionych od narkotyków i innych substancji psychaktywnych
 • uzależnionych od hazardu, internetu, komputera
 • współuzależnionych

Zapraszamy na:

 • konsultacje indywidualne
 • psychoedukację
 • udział w grupie motywacyjnej

Wobec osób z problemem uzależnienia pracownicy Klubu Integracji Społecznej podejmują działania w zakresie:

 • informowania i wyjaśniania zagadnień uzależnienia
 • identyfikowania klientów z problemem alkoholowym bądź innym uzależnieniem
 • określania rozmiarów problemu i mobilizowania do jego rozwiązywania przez udział w oferowanych formach psychoedukacji
 • nadzorowania i wspierania w zdrowieniu
 • informowanie klientów o innych instytucjach świadczących pomoc w zakresie uzależnienia
 • prowadzenie z osobami dotkniętymi problemem uzależnienia rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego
 • udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej
 • diagnozę uzależnienia wg testu przesiewnego AUDIT i adekwatnie do wyniku dostosowanie propozycji pomocy i prowadzenia profilaktyki
 • podejmowania interwencji przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) poprzez kierowanie wniosków o zdiagnozowanie i zobowiązanie do terapii uzależnień klientów, którzy odmówili podjęcia leczenia odwykowego
 • współpracy z lokalnymi placówkami odwykowymi poprzez kierowanie klientów na terapię oraz monitorowanie ich udziału w leczeniu odwykowym, a w przypadku przerwania przez nich terapii – ustalanie przyczyn w ich środowisku zamieszkania
 • kierowania absolwentów terapii do prac społeczno-użytecznych, co przyczynia się do rozwoju ich trzeźwości i ułatwia poprawne funkcjonowanie w rolach społecznych.

Pomoc dla członków rodzin osób uzależnionych:

 • informowania i edukowania o mechanizmach choroby alkoholowej i współuzależnienia oraz procesach zachodzących w rodzinie alkoholowej
 • uczenia właściwego w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom towarzyszącym alkoholizmowi – przemocy domowej i zaniedbaniom wobec dzieci postępowania z uzależnionym członkiem rodziny
 • informowania o innych instytucjach pomocowych
 • pomoc w wypełnianiu wniosków dotyczących nałożenia obowiązku poddania się leczeniu