A A A

INFORMACJE OGÓLNE

dobry-start_b

INFORMACJE W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENIA „DOBRY START”- 300 dla ucznia

KWOTA ŚWIADCZENIA DOBRY START

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku, w wysokości 300,00 zł na dziecko w rodzinie.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE „DOBRY START”?

Świadczenie dobry start przysługuje

 • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

 • osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,

a także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 • dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Ważne! Świadczenie dobry start przysługuje dzieciom, które uczęszczają do szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej i dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także dzieciom przebywającym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

JAK I GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia dobry start można składać:

 • osobiście – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7.00 – 14.30

czwartek 7.00 – 17.30

w pokoju 026 na parterze w przypadku osób ubiegających się o świadczenie 300 plus, 500 plus oraz świadczenia rodzinne,

w pokoju 031 na parterze w przypadku osób ubiegających się wyłącznie o świadczenie 300 plus.

Punkt jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

 • przez Internet:

– za pomocą systemów bankowości elektronicznej niektórych banków

– na portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Aby uzyskać prawo do świadczenia, wniosek należy złożyć do 30 listopada.

KIEDY RODZINA OTRZYMA ŚWIADCZENIE?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku.

ŚWIADCZENIE DOBRY START NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

 • dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Ważne !!! Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko w „zerówce”.

Druki wniosków będą dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Alei Piłsudskiego 2, pokój 020, a także na stronie internetowej Ośrodka.

Ponadto, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach uruchomiona została infolinia dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku pod numerem telefonu 32/606-30-03, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”