A A A

Zespół ds. Asysty

Z kim się kontaktować?Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
link do: Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Praca  asystentów  rodziny  jest  wykonywana  zarówno  w  siedzibie tut. Ośrodka jak  i  w  terenie w systemie zadaniowego czasu pracy.

Zadania zespołu:

  1. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
  2. Podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców, poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny,
  3. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną z członkami rodziny w celu wzmocnienia, poprawy ich sytuacji życiowej i rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  4. Motywowanie członków rodzin do  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych,  udzielanie  pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
  5. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Powiązane z tematem

opieka nad dzieckiem i rodziną