A A A

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Policji,  oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, prokuratorów oraz specjalistów  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na  celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia   pomocy w środowisku lokalnym;
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Więcej informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie, procedurze „Niebieskie Karty” oraz możliwościach uzyskania wsparcia i pomocy na terenie naszego miasta na www.pomocrodzinie.idabrowa.pl

Powiązane z tematem

niebieska kartaprzemoc w rodzinie