A A A

Wymagane dokumenty

Do wniosku o ustalenie prawa o świadczenie rodzicielskie należy dołączyć odpowiednio:

Gdy wniosek składa ojciec dziecka:

 1. zaświadczenie o skróceniu okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres conajmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
  lub
 2. akt zgonu matki, (w przypadku śmierci matki)
  lub
 3. dokumenty, oświadczenia potwierdzające fakt porzucenia dziecka przez matkę.

Gdy wniosek składa opiekun faktyczny:

( tj. osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka):

 1. dokument potwierdzający objęcie dziecka opieką,
 2. decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego (w przypadku gdy odroczenie miało miejsce).

Gdy wniosek składa osoba, która przysposobiła dziecko:

 1. dokument potwierdzający przysposobienie dziecka,
 2. decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego (w przypadku gdy odroczenie miało miejsce).

Uwaga:

Osoba ubiegająca się (w tym również drugi z rodziców) posiadająca zameldowanie stałe w innej gminie do wniosku winna dołączyć zaświadczenie o nie pobieraniu świadczenia rodzicielskiego w tamtej gminie.