A A A

Wymagane dokumenty

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna postępowanie na podstawie Wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki;
  2. zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o nie korzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
  3. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, np. oświadczenia osób zobowiązanych do alimentacji o niemożności sprawowania opieki nad osobą wymagająca opieki, numer konta osobistego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dokument potwierdzający stan cywilny osoby wymagającej opieki,
  4. wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,