A A A

Zasady przyznawania zasiłków celowych i okresowych

Z kim się kontaktować?Dział Pomocy Środowiskowej
link do: Dział Pomocy Środowiskowej

   

Aneks nr 2

do zasad przyznawania zasiłków celowych i okresowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 01.10.2018 r.

 

W okresie od dnia 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie może być również przyznany osobom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 1051,50 zł lub na osobę w rodzinie tj. 792,00 zł i osoba nie korzysta z posiłku
w placówce wsparcia dziennego lub jadłodajni.

Powyższą pomoc przyznaje się od dnia złożenia wniosku nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r. lub dnia wygaśnięcia orzeczenia.

 

Zasady przyznawania zasiłków celowych i okresowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

I. Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy finansowej wynoszą:

1. Dla osoby samotnie gospodarującej- w wysokości 701,00 zł.

2. Dla osoby w rodzinie- w wysokości 528,00 zł.

II. Zasiłek okresowy

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej począwszy od 2008r. gwarantowana wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby/rodziny.

Zasiłek okresowy nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 20 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645,00 zł, natomiast zasiłek stały nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 30,00 zł (zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).

III. Zasiłki celowe

  1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup opału – w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 września do końca lutego następnego roku w wysokości 500,00 zł.

W przypadku występowania bardzo niskich temperatur w szczególnie uzasadnionych sytuacjach osobie lub rodzinie może być przyznana dodatkowa pomoc na dogrzanie mieszkania w okresie zimy.

  1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na wydatki związane z leczeniem, w tym na realizację recept (należy przedłożyć recepty wcześniej wycenione w aptece) w części lub całości do 50,00 zł na osobę miesięcznie.

W rodzinie wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 100,00 zł miesięcznie. Systematyczne składanie wniosków o tę formę pomocy wymaga przedłożenia przez osobę zainteresowaną zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania leków przez dłuższy czas ze wskazaniem tego okresu.

Zakup leków należy udokumentować przedstawiając imienną fakturę z apteki opiewającą na kwotę udzielonej pomocy.

Brak powyższego potwierdzenia uniemożliwi ubieganie się o tę formę pomocy do czasu przedstawienia pracownikowi socjalnemu potwierdzenia zakupu leków na brakującą kwotę z własnych środków w postaci kserokopii recepty z potwierdzeniem jej realizacji w formie faktury.

  1. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie od dnia złożenia wniosku dzieciom nie uczęszczającym do placówek oświatowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w których nie jest prowadzone dożywianie w stołówkach, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 792,00 zł.

  1. Zasiłek celowy na zaspokojenie potrzeb osób i rodzin wynikających z kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

Wysokość zasiłku ustalona będzie indywidualnie, zgodnie z postanowieniami kontraktu lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

  1. Dofinansowanie wyjazdu na „Zielone kolonie” dla uczniów klas III, ewentualnie uczniów szkół specjalnych do wysokości 400,00 zł tylko w sytuacji, gdy nie można się o nie ubiegać z innych źródeł (np. ZFS, stypendium) lub pokryć w ramach Programu 500+.

III. Gorący posiłek

  1. Gorący posiłek dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% UKD na osobę w rodzinie, tj.792,00 zł.

  1. Gorący posiłek dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół: podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz artystycznych z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 792,00 zł – realizowany w stołówkach szkolnych.

  1. Jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni w szczególności osobom bezdomnym, samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku, a których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. 1051,50 zł, a w przypadku osób w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 792,00 zł.

UWAGA!

Formy pomocy społecznej, o których mowa wyżej przyznaje się w terminach wynikających z planu pomocy ustalonego przez klienta i pracownika socjalnego na dany rok kalendarzowy.

Powzięta przez pracownika socjalnego informacja o nadużywaniu alkoholu przez klienta pomocy społecznej spowoduje ograniczenie pomocy i zmianę na formę niepieniężną, tj. jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni, a w konsekwencji odmowę przyznania świadczeń.

Ponadto nieuzasadniona odmowa lub rezygnacja z wykonywania prac społecznie użytecznych lub uczestniczenia w zajęciach Centrum Integracji Społecznej spowoduje odmowę przyznania świadczeń, uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Jednocześnie tracą moc dotychczas obowiązujące „Zasady przyznawania zasiłków celowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej”.

Aneks nr 5

do Zasad przyznawania zasiłków celowych i okresowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21.01.2016 r.

Z dniem 01.09.2018r. wprowadza się następujące zmiany w puncie III dotyczące zasiłków celowych:

1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na opał– w okresie jesienno- zimowym przyznaje się od 01.09.2018r. do końca lutego następnego roku w wysokości 500 zł.

2. Pozostałe formy pomocy będą realizowane zgodnie z zasadami z dnia 21.01.2016r.

                                                                                                 Aneks nr 4

do zasad przyznawania zasiłków celowych i okresowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21.01.2016 r.

Z dniem 01.09.2017r. wprowadza się pierwotne brzmienie punktu III dotyczące zasiłków celowych:

1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na opał– w okresie jesienno- zimowym tj. od 01.09.2017r. do końca lutego następnego roku w wysokości 500 zł.

2. Pozostałe formy pomocy będą realizowane zgodnie z zasadami z dnia 21.01.2016r

                                                                                                Aneks nr 3

do zasad przyznawania zasiłków celowych i okresowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21.01.2016 r.

W okresie wakacyjnym od dnia 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r. zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie może być również przyznany dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych i średnich, w których w okresie wakacji nie jest prowadzone dożywianie w stołówkach i dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 771,00 zł.

Powyższą pomoc przyznaje się od dnia złożenia wniosku nie dłużej niż do dnia 31.08.2017 r. jeżeli dziecko w tym okresie pozostaje pod opieką rodzice lub opiekuna.

Aneks nr 2

do Zasad przyznawania zasiłków celowych i okresowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21.01.2016 r.

Z dniem 01.09.2016r. wprowadza się następujące zmiany w punkcie III dotyczące zasiłków celowych:

1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na opał– w okresie jesienno- zimowym przyznaje się od 01.10.2016r. do końca lutego następnego roku w wysokości 500 zł.

2. Pozostałe formy pomocy będą realizowane zgodnie z zasadami z dnia 21.01.2016r.

Aneks nr 1

do Zasad przyznawania zasiłków celowych i okresowych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 21.01.2016 r.

W okresie wakacyjnym od dnia 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie może być również przyznawany dzieciom uczęszczającym do  placówek oświatowych oraz młodzieży uczęszczającej do  szkół ponadgimnazjalnych i średnich, w których w okresie wakacji nie jest prowadzone dożywianie w stołówkach, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 771,00 zł.

Powyższą pomoc przyznaje się od dnia złożenia wniosku nie dłużej niż do dnia 31.08.2016 r. jeżeli dziecko w tym okresie pozostaje pod opieką rodzica lub opiekuna.

 

 

 

 

Zasady przyznawania zasiłków celowych i okresowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

I. Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy finansowej wynoszą:

1. Dla osoby samotnie gospodarującej- w wysokości 634 zł.

2. Dla osoby w rodzinie- w wysokości 514 zł.

II. Zasiłek okresowy

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej począwszy od 2008r. gwarantowana wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby/rodziny.

Zasiłek okresowy nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 20 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł, natomiast zasiłek stały nie może być przyznany w kwocie mniejszej niż 30 zł (zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).

III. Zasiłki celowe

1. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na opał – w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 września do końca lutego następnego roku w wysokości 500 zł.

W przypadku występowania bardzo niskich temperatur w szczególnie uzasadnionych sytuacjach osobie lub rodzinie może być przyznana dodatkowa pomoc na dogrzanie mieszkania w okresie zimy.

2. Zasiłek celowy z przeznaczeniem na wydatki związane z leczeniem, w tym na realizację recept w części lub całości do 50 zł na osobę miesięcznie.

W rodzinie wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty 100 zł miesięcznie. Systematyczne składanie wniosków o tę formę pomocy wymaga przedłożenia przez osobę zainteresowaną zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego konieczność stosowania leków przez dłuższy czas ze wskazaniem tego okresu. Zakup leków należy udokumentować przedstawiając imienną fakturę z apteki opiewającą na kwotę udzielonej pomocy.

Brak powyższego potwierdzenia uniemożliwi ubieganie się o tę formę pomocy do czasu przedstawienia pracownikowi socjalnemu potwierdzenia zakupu leków na brakującą kwotę z własnych środków w postaci kserokopii recepty z potwierdzeniem jej realizacji w formie faktury.

3. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności w wysokości 3,00 zł dziennie od dnia złożenia wniosku dzieciom nie uczęszczającym do placówek oświatowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych i średnich, w których nie jest prowadzone dożywianie w stołówkach, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 771,00 zł.

4. Zasiłek celowy na zaspokojenie potrzeb osób i rodzin wynikających z kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

Wysokość zasiłku ustalona będzie indywidualnie, zgodnie z postanowieniami kontraktu lub indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

5. Dofinansowanie wyjazdu na „Zielone kolonie” dla uczniów klas III, ewentualnie uczniów szkół specjalnych tylko w sytuacji, gdy nie można się o nie ubiegać z innych źródeł (np. ZFS, stypendium) do wysokości 400 zł.

III. Gorący posiłek

1. Gorący posiłek dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% UKD na osobę w rodzinie, tj.771,00 zł.

2. Gorący posiłek dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, z rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 771,00 zł – realizowany w stołówkach szkolnych.

3. Jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni w szczególności osobom bezdomnym, samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku, a których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. 951,00 zł, a w przypadku osób w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 771,00 zł.

UWAGA!

Formy pomocy społecznej, o których mowa wyżej przyznaje się w terminach wynikających z planu pomocy ustalonego przez klienta i pracownika socjalnego na dany rok kalendarzowy.

Powzięta przez pracownika socjalnego informacja o nadużywaniu alkoholu przez klienta pomocy społecznej spowoduje ograniczenie pomocy i zmianę na formę niepieniężną, tj. jeden gorący posiłek dziennie realizowany w wyznaczonej jadłodajni, a w konsekwencji odmowę przyznania świadczeń.

Ponadto nieuzasadniona odmowa lub rezygnacja z wykonywania prac społecznie użytecznych spowoduje odmowę przyznania świadczeń, uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Jednocześnie tracą moc dotychczas obowiązujące „Zasady przyznawania zasiłków celowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej”.

Kolumna 1
Kolumna 2
Kolumna 1
Kolumna 2
Kolumna 3
Kolumna 1
Kolumna 2
Kolumna 1
Kolumna 2