A A A

Informacje ogólne

Z kim się kontaktować?Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
link do: Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Do zadań Działu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną należy:

  1. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej.
  2. Realizacja postanowień sądowych orzekających o umieszczeniu dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
  3. Pozyskiwanie, kwalifikowanie, szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
  4. Współpraca z organami administracji publicznej, placówkami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
  5. Udzielanie poradnictwa, pomocy pedagogicznej i psychologicznej.
  6. Przyznawanie świadczeń rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej  pieczy zastępczej, usamodzielnianie wychowanków.
  7. Udzielanie pomocy w formie zamieszkania w mieszkaniu chronionym pełnoletnim wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
  8. Ustalanie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
  9. Realizacja zadań z zakresu wsparcia rodziny poprzez asystenturę rodziny.
  10. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji poprzez współpracę z asystentem rodziny.

Powiązane z tematem

opieka nad dzieckiem i rodziną