A A A

Rejony socjalne

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej lub znasz taką osobę, która nie może sobie poradzić pomimo wykorzystania własnych środków i możliwości, zgłoś się do pracownika socjalnego w swoim rejonie. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za Twoją zgodą. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Nazwa Zespołu siedziba rodzaj wsparcia kontakt telefoniczny do osoby zarządzającej zespołem
Stanowisko ds. Pierwszego Kontaktu MOPS Al. Piłsudskiego 2, I piętro, pok. 112 Udzielanie informacji, kierowanie do własciwego Zespołu, wydawanie skierowań do odbioru zywności FEAD osobom uprawnionym 571 332 364
Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 1 MOPS Al. Piłsudskiego 2, I piętro, pok. 110 i 112 MOPS ul. Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 8 Pomoc finansowa, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD Jolanta Machaj 571332260
Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 2 MOPS ul. Chemiczna 2 ul. Obrońców Pokoju 7   ul. Przedziałowa 1 ul.Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 10 Pomoc finansowa, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD Ewa Szczepara 571332275
Zespół ds. Pracy Socjalnej MOPS ul.Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 3,4,5 Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest niezaleznie od dochodu. Anna Seweryn 571332290
Zespół ds. Środowiskowej Pracy Socjalnej MOPS ul.Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 2 Środowiskowa praca socjalna realizowana w oparciu o projekty i programy. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów. Agnieszka Szczerba 571332316
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPS Al. Piłsudskiego 2, I piętro, pok. 108, 109, II piętro pok. 213 Realizacja zadań wynikających z ustawy     o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie Izabela Walotek 571332334
Zespół ds. Asysty MOPS Al. Piłsudskiego 2, III piętro, pok. 324 Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w szczególności w opiece i wychowywaniu dziecka oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego 572 703 002
Zespół ds. Bezdomności MOPS Al. Piłsudskiego 2,       III piętro, pok. 313, 314   ul. Łączna 31 Schronienie, pomoc finansowa, praca socjalna na rzecz osób bezdomnych Joanna Król 571332390

Godziny przyjmowania interesantów:
codziennie (oprócz piątków) od 7.00 do 10.00 i od 12.00 do 15.00
oraz w czwartki dyżur pracownika socjalnego w godzinach od 15.00 do 17.00

Kolumna 1
Kolumna 2
Kolumna 1
Kolumna 2