A A A

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2017-2021

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2017-2021

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata  2017-2021 zakłada kontynuację kierunków lokalnej polityki na rzecz osób z niepełnosprawnością jakie zostały wytyczone w Programach Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata  2004-2011 oraz na lata 2012-2016, a także w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020, przyjętej uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/287/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016 – 2020”.

Celem Programu jest określenie zadań, poprzez realizację których może poprawić się sytuacja życiowa osób o ograniczonej sprawności w społeczności lokalnej, przy uwzględnieniu istniejących zasobów oraz możliwości Miasta w zakresie ich realizacji.

Przy opracowywaniu Programu przyjęto następujące założenia:

• stworzenie możliwości rehabilitacji zawodowej i społecznej osób  z niepełnosprawnością,

• wyrównywanie szans życiowych osób z niepełnosprawnością,

• wykorzystanie lokalnego potencjału w procesie integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem,

• doskonalenie systemu pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Planując w Programie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością uwzględniono ich interdyscyplinarny i międzyresortowy wymiar, bowiem problemy osób z niepełnosprawnością nie dotyczą jedynie obszaru pomocy społecznej, ale także dotyczą sfery zdrowia, edukacji, sportu, kultury, infrastruktury i architektury.